Pereira, Teresinka, University of Colorado, United States