Echavarren, Roberto, New York University, United States