Hozven, Roberto, The Catholic University of America