Levinson, Brett, University of Chicago, United States