Oliphant, Dave, Northern Illinois University, Estados Unidos