(1)
Gotschlich R., G. Alberto Blest Gana Y Su Novela histórica. Rev. Chil. Lit. 2016.